PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

Profilaktyka społeczna. Kontekst rodzinny i szkolny. Red.: Karolina Kmiecik - Jusięga

 

Kolejny tom z serii „Dylematy resocjalizacji” dotyczący profilaktyki społecznej, poświęcony jest rodzinie i jej relacjom ze środowiskiem szkolnym. Tematyka ta z jednej strony wpisuje się w obszar badań pedagogicznych, szczególnie mieszczących się między andragogiką a pedeutologią oraz pedagogiką społeczną, w której podkreśla się znaczenie szkoły zintegrowanej ze środowiskiem lokalnym. Z drugiej zaś strony relacje rodziny ze szkołą w aspekcie profilaktyki zachowań ryzykownych stanowią obszar badawczy, w którym można identyfikować czynniki związane z relacjami międzyosobowymi dorosłych zaangażowanych w proces edukacyjny oraz inne, powiązane z rodziną elementy, budujące proces oddziaływań zapobiegawczych. 

Jak wskazują dotychczasowe wyniki badań naukowych oraz koncepcje opracowane na ich podstawie, jednym z najważniejszych czynników chroniących ludzi przed niebezpiecznymi i antyspołecznymi zachowaniami oraz postawami jest silna, pozytywna więź z rodziną. Rodziną normatywną, prawidłowo funkcjonującą we wszystkich możliwych do identyfikacji obszarach: psychospołecznym, ekonomicznym, opiekuńczo-wychowawczym, edukacyjnym, moralno-duchowym, rekreacyjnym itd. Fakt ten, z jednej strony oczywisty, naturalny, znany od wieków, z drugiej strony motywuje naukowe środowiska do badań ukierunkowanych na potwierdzenie lub zaprzeczenie tej szeroko ujętej tezie o chroniącej roli rodziny.

Świat, w którym żyjemy niejednokrotnie skłania do refleksji nad zagrożeniami społecznymi, dotyczącymi rodziny, nad funkcją rodziny, taką jaka istniała w większości kultur ludzkich przez setki lat i taką, jaką znamy dziś. Czyżby zmieniła się aż tak, że potrzebujemy kolejnych badań naukowych potwierdzających tezę o jej ochronnej roli? Na podstawie wielu publikacji, rozmaitych dyskursów na temat rodziny i narracji przyjmowanych w debatach, można wysnuć wniosek, że ta potrzeba jest ogromna, a zmieniający się kształt i obraz rodziny XXI wieku motywuje do zajęcia się w szczególny sposób tym tematem.

(fr.wstępu)


Copyright © PROFILAKTYK.org