PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce - 2014. PROGRAM

 

 

Program konferencji:

9.00 głoszenia uczestników, rozpoczęcie konferencji: 

9.40  Prodziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Borkowski

9.50  Małopolski Kurator Oświaty, Aleksander Palczewski

 

10.00 - 13.30 panel naukowy z przerwą na kawę

 

10.00 - 10.20 Małgorzata Nowobilska-Stanios, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Nowe substancje psychoaktywne.

10.20 - 10.40 Prof. Monika Szpringer, ks. dr Andrzej Drapała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Regionalny system profilaktyki i diagnozy zachowań problemowych dzieci i młodzieży na przykładzie Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie".

10.40 - 11.00 Doc. Sylwester Bębas, WSH, Piotrków Trybunalski, mgr Wioleta Adamczyk-Bębas, UJK, Kielce, Metody oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych wobec nieletnich przebywających w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych.

11.00 - 11.20 Mgr Monika Droździk -  Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Kraków, Działania edukacyjne i profilaktyczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w kontekście nikotynowych zagrożeń.

11.20 - 11.40 Mgr Agnieszka Duda, Wicedyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, Granie hazardowe - rozrywka, problem czy nałóg?

 

11.40 - 12.00 Przerwa kawowa 

 

12.00 - 12.20 Dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, Problemowe zachowania seksualne w szkole.

12.20 - 12.40 Dr Eliza Mazur,  Wszechnica Świętokrzyska, Kielce,  Zapobieganie samouszkodzeniom dzieci i młodzieży.

12.40 - 12.55 Dr Anna Seredyńska, Akademia Ignatianum, Superwizja pracy szkolnych pedagogów w perspektywie zagrożeń

12.55 - 13.15 Mgr Joanna Sztuka, Akademia Ignatianum, Szkolne programy wolontariackie – teoria i praktyka.

13.15 - 13.30 Dr Ewa Sowa – Behtane, Akademia Ignatianum, Uzależnienia od portali internetowych jako nowe wyzwanie w profilaktyce społecznej ( na przykładzie Facebooka)

 

13.30  podsumowanie panelu naukowego, dyskusja
13.45 - 14.30 obiad
14.30 - 17.00 - panel praktyków z przerwą na kawę

 

14.30 - 14.45 Mgr M. Borkowska-Żebrowska, MCPU, Kraków, Działalność Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań mających na celu zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

14.45 - 15.00  Mgr T. Gubała, pełnomocnik wójta gm. Zielonki ds. uzależnień, Model współpracy gminy z placówkami oświaty w zakresie profilaktyki i diagnozy zachowań problemowych. Prezentacja programu profilaktycznego: "Bądźmy poszukiwaczami autorytetów".

15.00 - 15.20 Mgr U.Tokarczyk, Mgr P. Krawczyk, Fundacja Homo Homini, Charakterystyka i wdrażanie programu profilaktycznego "Archipelag Skarbów".

15.20 - 15.35 Mgr Z. Krempicki, Kraków, Pomoc dziecku w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Jeżowce.

15.35 - 15.50 Mgr M. Brodzikowska, UJ, Kraków,  Globalny nastolatek, odpowiedzialny edukator i adekwatna profilaktyka. Potrzeby i rozwiązania w zakresie holistycznej i niestygmatyzującej profilaktyki HIV/AIDS wśród młodzieży gimnazjalnej, na przykładzie programów Fundacji "Motywacja i Działanie".

 

15.50 - 16.00 Przerwa kawowa 

 

16.00 -16.15   Mgr A. Chojnacka, Ośrodek Leczenia Uzależnień San Damiano, Chęciny, Formy wsparcia rodzin osób uzależnionych.

16.15 - 16.30 Mgr P. Płusa- Stolat, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, Kielce, Zaburzenia emocjonalne adolescentów.

16.30 - 16.45 Mgr M. Piasecka, Akademia Ignatianum, Intencjonalne ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od środków psychoaktywnych.

16.45-17.00 Mgr Patrycja Kozera-Mikuła, Akademia Ignatianum, Socjoterapia jako forma profilaktyki w pracy z młodzieżą gimnazjalną

 

17.00-18.00 - podsumowanie panelu praktyków, wnioski, dyskusja, rozdanie certyfikatów


Copyright © PROFILAKTYK.org